<We_can_help/>

What are you looking for?

>KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel
verilerin toplanması, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı, paylaşılıp
paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri
sahiplerinin hakları gibi veri işleme ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, kanun ve

mevzuat sınırları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.
Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle, Üniversitemiz birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecek; Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan
veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Üniversitemiz tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine
getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için toplanıp yasal süresi
boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz;

• Üniversitemizin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim
faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

• Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim
faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim
mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların
tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,

• Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;
operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal
Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği
çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

• Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan
sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin
gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve
hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,

• Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce
yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle iletişim kurmak,
Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, Üniversiteye kaydın sağlanması ve devamı,

• Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması,
yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin
veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik
ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik
veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi
faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini
ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine
getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş
ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili
kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş,
taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3 ) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Üniversitemize ait internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal
medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, internet sitesi
üzerinde gezinme hareketleriniz, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride
iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma
Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4 ) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada
herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı
olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz 6698 sayılı
Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu
ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698
sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Akdeniz Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formunu doldurarak imzalı bir
nüshasını Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Antalya / TÜRKİYE
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698
sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu
akdenizuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İnternet Adresi: https://www.akdeniz.edu.tr/

Adres: Pınarbaşı, Akdeniz Ünv., 07070 Konyaaltı/Antalya